compliance logo

Compliance is a cloud-based software solution that helps radiological practices to:

 • Get a “quick-start” with B-QUAADRIL compliance
 • Save time
 • Lower the workload
 • Follow up easily
 • Generate required reports
 • Further enhance health care quality

Where to buy

 

 • Description
 • Features
 • Webinar
 • Publications
 • Media
Description

Medical imaging has accelerated the enormous progress in medicine and is currently standard daily clinical practice. The evaluation and optimization of quality within radiology lie at the intersection of precise diagnostics, technological progress, and limitations of radiation burden for the patient. As a result, the Council Directive 2013/59/Euratom has been implemented, at the European level, in order to better regulate the medical imaging practice.

WHAT IS B-QUAADRIL?

To implement the requirements of this Directive, from September 1, 2019 onwards, clinical audits for radiology services that use X-ray applications are mandatory in Belgium. The Belgian Medical Imaging Platform (BELMIP) has prepared a handbook for clinical audits in radiology, named B-QUAADRIL (based on IAEA QUAADRIL standard).

These sets of quality criteria will be used to test the specific working methods of a radiology department under scrutiny. If specific criteria are not met or partially met, an appropriate action plan should be set up.

The implementation of B-QUAADRIL is gradual: from a self-evaluation phase, followed by an internal clinical audit to an external clinical audit. Currently, the self-evaluation phase is already being carried out, meaning that all Belgian radiological services using ionizing radiation are expected to have started assessing their activities using the B-QUAADRIL manual.

WHY COMPLIANCE B-QUAADRIL?

Our COMPLIANCE B-QUAADRIL is a cloud-based platform specifically tailored to the B-QUAADRIL standard that will help radiological departments to get a “quick-start” with B-QUAADRIL (saving time and lowering workload), to easily follow-up and generate the required reports in the right format, and to further enhance health care quality.

EN BQUAADRIL2 part 1  EN BQUAADRIL2 wo logo part 2 

   --------------

 

De evolutie in de medische beeldvorming heeft een belangrijk effect gehad op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Medische beeldvorming is dan ook momenteel standaard in de dagelijkse klinische praktijk. De evaluatie en de optimalisatie van kwaliteit binnen radiologie bevinden zich op het kruispunt van precieze diagnostiek en technologische vooruitgang waarbij de stralingsbelasting voor de patiënt steeds tot een minimum beperkt moet worden. De implementatie van de Council Directive 2013/59/Euratom beoogt een verbeterde regeling van de medische beeldvormingspraktijk.

WAT IS B-QUAADRIL?

Sinds de implementatie van deze Directive op 1 september 2019 jl. zijn in België klinische audits verplicht voor radiologiediensten die röntgentoepassingen gebruiken. Het Belgische Medical Imaging Platform (BELMIP) heeft dan ook een handboek opgesteld voor klinische audits in radiologie, de zogenaamde B-QUAADRIL (gebaseerd op de IAEA – QUAADRIL standaard).
Deze kwaliteitscriteria zullen worden gebruikt om de specifieke werkwijze van een radiologie-afdeling te beoordelen. Indien niet (volledig) aan specifieke criteria wordt voldaan, moet een passend actieplan worden opgesteld.
De implementatie van B-QUAADRIL zal geleidelijk plaatsvinden: in eerste instantie een zelfevaluatie-fase, gevolgd door een fase met interne klinische audits en tot slot een fase met externe klinische audits. Op dit moment is de zelfevaluatiefase gestart, wat betekent dat alle Belgische radiologiediensten die werken met ioniserende straling worden verondersteld gestart te zijn met de evaluatie van hun activiteiten volgens de B-QUAADRIL-handleiding.

WAAROM COMPLIANCE B-QUAADRIL?

COMPLIANCE B-QUAADRIL is een online platform dat specifiek op maat is gemaakt voor de B-QUAADRIL-standaard en dat radiologie-afdelingen zal helpen om snel te kunnen starten met de implementatie van B-QUAADRIL (tijdwinst, verlaging van werkdruk), om gemakkelijk alles op te volgen en de vereiste rapporten in het juiste formaat te genereren, en tot slot, om de kwaliteit van de gezondheidszorg verder te verbeteren.

NL BQUAADRIL2 part 1 NL BQUAADRIL2 wo logo part 2 
Features

Compliance B-QUAADRIL will facilitate and guide you through the process of self-evaluating your radiological service.

MY PROJECT

You can define the required status to your answer whether it is sufficient, whether it needs improvement, or whether it is simply not applicable.

Compliance B-QUAADRIL provides a possibility to add to these standard answers a description and/or proofs of all types of documents, URL links to external websites or pages from your very own document management system.

You can see in color the questions still not answered. The completeness status of your project is being updated automatically while answering the questions.

An overview of progress (e.g. charts and diagrams) can be generated at each point in time and shortcomings can be addressed following an action plan. An action plan (per category) can be easily compiled in the software and, furthermore, priority levels can be assigned (using a tick box system).

Compliance 1 MY PROJECT

SELF-EVALUATION

Compliance B-QUAADRIL provides the user with the possibility to generate a digital self-evaluation with time stamp and all related sources kept.

Each time a self-evaluation phase is finished, the results will be ‘frozen’ and stored, giving the user an opportunity to follow-up on trends (i.e. comparing to previous self-evaluation results). All pages (including URLs) are kept in the original version corresponding to the time of the self-audit time stamp you did.

On-time alerts are set to remind you when is your next self-evaluation due and a pre-filled self-evaluation is ready for your validation.

Compliance SELF EVALUATION

REPORTING

Compliance B-QUAADRIL has the ability to automatically generate reports showing the individual response for each question, the progress while evaluating (overall and at specified levels), the action plan and predefined analytics.

Compliance 3 REPORTING

IMPROVEMENTS

Compliance B-QUAADRIL offers the possibility to Identify improvements on a question or chapter level and follow up on them with setting up levels of priority (crucial, important, and not important).

The improvements management dashboard is available with easy tracking (priority, period, methodology…) and safely stored and ready to visualize proofs.

Compliance 2 IMPROVEMENTS

BENCHMARKING

Compliance B-QUAADRIL automatically generates benchmarking reports of your radiological services within a group.Compliance BENCHMARKING

GAP ANALYSIS

The gap analysis between the old and new versions of the standard B-QUAADRIL could not be any easier - with simple convert to new standard version button you immediately see what are the areas you have covered and what is red and new waiting to be answered. Your efforts can immediately be directed towards the new missing gaps instead of checking the differences between versions and setting up a plan on how to start.

GENERIC COMPLIANCE TOOL

Compliance B-QUAADRIL is not one standard only system - it is a generic compliance management system that contains a vast variety of standards and new ones can be implemented upon request. If your department needs to be ready tomorrow for any other set of requirements (JCI, NIAZ-QMENTUM, ACI, EUSOMA ...) - COMPLIANCE is your central place to manage them all.

Compliance GENERIC COMPLIANCE TOOL

 

-------------

Compliance B-QUAADRIL vergemakkelijkt en gidst u in het zelf-evaluatie proces van uw radiologische dienst.

MIJN PROJECT

Alle criteria worden gecategoriseerd en kunnen digitaal en individueel worden beantwoord zoals de B-QUAADRIL procedure voorschrijft. Dit laat toe om een snelle start te nemen met standaarden die steeds up-to-date zijn.

Bij elk antwoord dient de status geformuleerd te worden: is er al dan niet voldaan aan het criterium, is verbetering noodzakelijk of is het criterium niet van toepassing.

Compliance B-QUAADRIL voorziet de mogelijkheid om, naast deze vereiste antwoorden betreffende de status, een beschrijving en/of een bewijs in de vorm van een document of URL link naar een externe webpagina of eigen document management systeem te uploaden.

De vragen die nog niet beantwoord zijn worden in kleur weergegeven. De volledigheidsstatus van het project wordt automatisch geüpdatet bij het beantwoorden van de vragen.

Een overzicht van de vooruitgang (bv. grafieken) kan steeds worden gegenereerd en gevisualiseerd en tekortkomingen aangepakt volgens een actieplan. Dit actieplan kan (per categorie) worden opgesteld in de software en een prioriteitsniveau kan worden toegekend (gebruik makende van een keuzemenu).

Compliance 1 MY PROJECT

ZELF-EVALUATIE

Compliance B-QUAADRIL voorziet de gebruiker de mogelijkheid om een digitale zelf-evaluatie uit te voeren met bijhorende tijdstempel. Alle gekoppelde bronnen (bv. bewijzen) blijven bewaard.

Elke keer dat een zelf-evaluatie wordt beëindigd, worden de resultaten vastgelegd en bewaard. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om trends op te volgen (d.i. vergelijken t.o.v. vorige zelf-evaluatieresultaten). Alle pagina’s (waaronder URLs) worden bijgehouden in de originele versie overeenstemmend met het tijdstip dat de tijdstempel geactiveerd werd.

Waarschuwingen worden gegenereerd wanneer het tijd is voor de volgende zelf-evaluatie en een vooraf ingevuld zelf-evaluatie formulier zal klaarstaan ter validatie.

Compliance SELF EVALUATION

RAPPORTERING

Compliance B-QUAADRIL heeft de mogelijkheid om rapporten automatisch te genereren waarbij de individuele antwoorden op de criteria, de progressie van de evaluatie (algemeen en op specifiek niveau), het actieplan en analyseresultaten getoond worden.

Compliance 3 REPORTING

VERBETERINGEN

Compliance B-QUAADRIL biedt de mogelijkheid om verbeteringen zowel op vraag- als hoofdstukniveau te identificeren en deze op te volgen met behulp van prioriteitsniveaus (cruciaal, belangrijk en niet belangrijk).

Het dashboard voor verbeteringenbeheer is beschikbaar met gemakkelijke opvolging (prioriteit, periode, methodologie, ...), wordt veilig opgeslagen en is steeds klaar om bewijzen te visualiseren.

Compliance 2 IMPROVEMENTS

BENCHMARKING

Compliance B-QUAADRIL genereert automatisch benchmarkingrapporten van uw radiologische diensten binnen uw groep.

Compliance BENCHMARKING

GAP ANALYSE

De “gap”-analyse tussen de oude en nieuwe versies van de B-QUAADRIL standaard kan niet eenvoudiger. Met de eenvoudige functie “conversie naar nieuwe standaard” ziet u onmiddellijk welke aspecten reeds behandeld zijn en wat er rood en nieuw is (en dus beantwoord moet worden). Uw inspanningen kunnen onmiddellijk worden gericht op de nieuwe ontbrekende stukken in plaats van de verschillen tussen versies te moeten controleren en een startplan op te stellen.

GENERIEKE COMPLIANCE TOOL

Compliance B-QUAADRIL is geen éénvormig standaardsysteem - het is een generiek compliance management systeem dat een grote verscheidenheid aan standaarden bevat en waarin nieuwe standaarden op verzoek kunnen worden geïmplementeerd. Als uw afdeling morgen klaar moet zijn voor een andere set vereisten (JCI, NIAZ-QMENTUM, ACI, EUSOMA ...), is COMPLIANCE uw centrale plek om ze allemaal te beheren.

 Generieke compliance tool

Webinar

Webinar: Implementatie van B-QUAADRIL in de praktijk

Woensdag, 29 April, 2020

Bij de implementatie van de vereisten van de Council Directive 2013/59/Euratom werden in België, sinds 1 september 2019, klinische audits (volgens B-QUAADRIL) verplicht voor radiologiediensten die gebruikmaken van röntgentoepassingen. Het vormt dan ook een uitdaging voor deze diensten om zich voor te bereiden op deze B-QUAADRIL audits.

Belangrijkste topics van dit webinar zijn:

 • Council Directive 2013/59/Euratom
 • B-QUAADRIL in het kort
 • Klinische audits in de praktijk

Speaker:  Dr. Jan Schillebeeckx, Radiologist & Healthcare consultant

Publications
Media